Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Informacja w sprawie przekształceń własnościowych lokali

INFORMACJA

w sprawie przekształceń własnościowych lokali

 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką”

 

Spółdzielnia zawrze umowę przeniesienia własności lokalu (po uprzednim złożeniu wniosku przez członka Spółdzielni lub osobę której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu) pod warunkiem:

1. Spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu w części przypadającej na lokal (dotyczy mieszkań lokatorskich), w kwocie określonej przez Spółdzielnię w piśmie przesłanym uprawnionej osobie.

2Spłaty zadłużenia w opłatach eksploatacyjnych za lokaljeżeli takie istnieją na lokalu.

3. Pokrycia kosztów zawarcia notarialnej umowy przeniesienia własnościw kwocie 1.691,50,

 w tym:

1. Opłata za sporządzenie aktu notarialnego 799,50 zł tj. w wysokości 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę 650,00 zł + 23% VAT 149,50 zł.

2. Koszty sądowe w postępowaniu wieczysto-księgowym w kwocie 400, 00 zł [koszty założenia księgi wieczystej dla lokalu lub wpisu prawa do istniejącej księgi wieczystej (100 zł) a także wpis do księgi wieczystej prawa własności lokalu (200, 00 zł) i udziału w nieruchomości wspólnej (100, 00 zł)].

3. Wynagrodzenie notariusza za złożenie wniosku wieczystoksięgowego w kwocie 246,00 zł (200,00 zł + 23% VAT 46,00 zł).

4. Opłata za wypisy aktu notarialnego (w czterech egzemplarzach, dla: Wnioskodawcy, Spółdzielni, Sądu, Urzędu Miasta), w kwocie 246,00 zł (50 zł x 4 wypisy + 23% VAT).

Dla lokali, które mają księgę wieczystą dla spółdzielczego prawa do lokalu własnościowego - za wykreślenie wpisu tego prawa w istniejącej księdze wieczystej dodatkowa opłata wynosi 160, 00 zł; (razem 1.851,50 zł).

W związku z powyższym informujemy, że Kancelaria Notarialna będzie przygotowywać projekty aktów notarialnych – w celu zawarcia i podpisania umowy przeniesienia własności lokalu w terminie ustalonym przez osoby uprawnione z sekretariatem Kancelarii Notarialnej.

Prosimy osoby uprawnione o telefoniczne uzgodnienie z Kancelarią Notarialną daty podpisania aktu. O rezygnacji z ustalonego terminu prosimy kilka dni wcześniej powiadomić Kancelarię. Kancelaria Notarialna Julia Fersten:  02-736 Warszawa ul. Mozarta 1 lok. 38; Tel: 22-85-33-282, 22-85-33-288; e-mail: fersten@notariusze.waw.pl

Akty notarialne w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką” podpisuje Pełnomocnik Spółdzielni.

W przypadku rezygnacji z zawarcia umowy przekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu w prawo własności należy powiadomić pisemnie Zarząd Spółdzielni, co pozwoli na wycofanie dokumentacji z Kancelarii Notarialnej. Kontakt z biurem Spółdzielni: Tel/Fax.: 22-543-92-28; tel. 22-543-92-06 (Pełnomocnik Spółdzielni); e-mail: dzial_czlonkowski@smsnd.pl 

 

UWAGA:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, podpisywanie w roku 2019 aktów notarialnych przeniesienia własności lokali będzie możliwe po uzyskaniu z Urzędu m.st. Warszawy zaświadczeń potwierdzających przekształcenie poszczególnych nieruchomości gruntowych.

 

Dokumenty do pobrania:
1) wniosek o przeniesienie własności lokalu