Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkanocnych!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Informacja w sprawie przekształceń własnościowych lokali

INFORMACJA

w sprawie przekształceń własnościowych lokali

 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką”

 

Spółdzielnia zawrze umowę przeniesienia własności lokalu (po uprzednim złożeniu wniosku przez członka Spółdzielni lub osobę której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu) pod warunkiem:

1. Spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu w części przypadającej na lokal (dotyczy mieszkań lokatorskich), w kwocie określonej przez Spółdzielnię w piśmie przesłanym uprawnionej osobie.

2Spłaty zadłużenia w opłatach eksploatacyjnych za lokaljeżeli takie istnieją na lokalu.

3. Pokrycia kosztów zawarcia notarialnej umowy przeniesienia własnościw kwocie 2195,80,

 w tym:

1. Opłata za sporządzenie aktu notarialnego 1303,80 zł tj. w wysokości 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę 1060,00 zł + 23% VAT 243,80 zł.

2. Koszty sądowe w postępowaniu wieczysto-księgowym w kwocie 400,00 zł [koszty założenia księgi wieczystej dla lokalu lub wpisu prawa do istniejącej księgi wieczystej (100,00 zł) a także wpis do księgi wieczystej prawa własności lokalu (200,00 zł) i udziału w nieruchomości wspólnej (100,00 zł)].

3. Wynagrodzenie notariusza za złożenie wniosku wieczystoksięgowego w kwocie 246,00 zł (200,00 zł + 23% VAT 46,00 zł).

4. Opłata za wypisy aktu notarialnego (w czterech egzemplarzach, dla: Wnioskodawcy, Spółdzielni, Sądu, Urzędu Miasta), w kwocie 246,00 zł (50,00 zł x 4 wypisy + 23% VAT).

5. W konkretnych przypadkach (nabycie lokalu na współwłasność, nabycie udziału we współwłasności lokalu niemieszkalnego stanowiącego garaż, nabycie własności lokalu który ma księgę wieczystą dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) zmianie ulega wysokość opłaty sądowej. W celu wyliczenia ostatecznych kosztów proszę o bezpośredni kontakt z Kancelarią Notarialną.

Dla lokali, które mają księgę wieczystą dla spółdzielczego prawa do lokalu własnościowego - za wykreślenie wpisu tego prawa w istniejącej księdze wieczystej dodatkowa opłata wynosi 160,00 zł; (razem 1.976,96 zł).

W związku z powyższym informujemy, że Kancelaria Notarialna będzie przygotowywać projekty aktów notarialnych – w celu zawarcia i podpisania umowy przeniesienia własności lokalu w terminie ustalonym przez osoby uprawnione z sekretariatem Kancelarii Notarialnej.

Prosimy osoby uprawnione o telefoniczne uzgodnienie z Kancelarią Notarialną daty podpisania aktu. O rezygnacji z ustalonego terminu prosimy kilka dni wcześniej powiadomić Kancelarię. Kancelaria Notarialna Julia Fersten:  02-736 Warszawa ul. Mozarta 1 lok. 38; Tel: 22-85-33-282, 22-85-33-288; e-mail: fersten@notariusze.waw.pl

Akty notarialne w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką” podpisuje Pełnomocnik Spółdzielni.

W przypadku rezygnacji z zawarcia umowy przekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu w prawo własności należy powiadomić pisemnie Zarząd Spółdzielni, co pozwoli na wycofanie dokumentacji z Kancelarii Notarialnej. Kontakt z biurem Spółdzielni: Tel/Fax.: 22-543-92-28; tel. 22-543-92-06 (Pełnomocnik Spółdzielni); e-mail: dzial_czlonkowski@smsnd.pl 

 

UWAGA:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, podpisywanie w roku 2019 aktów notarialnych przeniesienia własności lokali będzie możliwe po uzyskaniu z Urzędu m.st. Warszawy zaświadczeń potwierdzających przekształcenie poszczególnych nieruchomości gruntowych.

 

Dokumenty do pobrania:
1) wniosek o przeniesienie własności lokalu