Skip to main content
Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Dodatek mieszkaniowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, mogą wystąpić do Urzędu Dzielnicy Mokotów miasta stołecznego Warszawy o przyznanie pomocy finansowej na rzecz opłat mieszkaniowych.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkaniowych;
  • członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujących na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego;
  • osobom zajmującym lokale mieszkaniowe w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkaniowych;
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

 

Kryterium przyznawania dodatku

1. Dochód

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać:
- 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (obecnie od dnia 01.03.2016 r. wynosi 1.544,48 zł brutto), obowiązującej w dniu złożenia wniosku;
- 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (obecnie od dnia 01.03.2016 r. wynosi 1.103,20 zł brutto), obowiązującej w dniu złożenia wniosku. 

(wniosek wraz z załącznikami) pobierz

(zaświadczenie o dochodach) pobierz

 

2. Powierzchnia lokalu

Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia takiej jak: pokoje, kuchnie, przedpokoje, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna). Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnie lokalu, ale nie więcej niż o: 30% albo 50% (X) pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni nie przekracza 60% powierzchni użytkowej lokalu. Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa niż w tabeli poniżej:

 

Liczba osób    
Powierzchnia normatywna
Dopuszczalne przekroczenie powierzchni normatywnej 30%
Dopuszczalne przekroczenie powierzchni normatywnej50(X)
1 osoba
35 m245,5 m252,5 m2
2 osoby
40 m252,0 m260,0 m2
3 osoby
45 m258,5 m267,5 m2
4 osoby
55 m271,5 m282,5 m2
5 osób
65 m284,5 m297,5 m2
6 osób
70 m291,0 m2105,0 m2

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu niż dopuszcza ustawa. Jeżeli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2. 
Normatywną powierzchnię powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Wniosek o dodatek mieszkaniowy należy złożyć osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy przy ul. Wiktorskiej 91 A, telefon: (022) 844 29 60. W Spółdzielni należy potwierdzić wypełniony wniosek o stanie zaległości w opłatach za użytkowanie lokalu oraz numer konta bankowego. Należy również pobrać i poświadczyć wymiar opłat z wyszczególnionymi składnikami czynszu.
Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6-ciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.