Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza została wybrana przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 23 kwietnia 2015r.  Na posiedzeniu plenarnym w dniu 27 kwietnia 2015r. nastąpiło ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej, która działa w następującym składzie: 

 1. Rafał Miastowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Piotr Stasiak – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Izabela Ziemińska-Marynowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Joanna Biernat – Członek Rady Nadzorczej
 5. Aleksandra Grzesiak – Członek Rady Nadzorczej
 6. Elżbieta Leśniewska – Członek Rady Nadzorczej
 7. Jarosław Michałowski – Członek Rady Nadzorczej
 8. Jadwiga Migdał – Członek Rady Nadzorczej
 9. Jerzy Muchowski - Członek Rady Nadzorczej
 10. Sławomir Posiewka– Członek Rady Nadzorczej
 11. Ryszard Różyński- Członek Rady Nadzorczej
 12. Włodzimierz Sandecki– Członek Rady Nadzorczej
 13. Sylwester Mieczysław Zaroń – Członek Rady Nadzorczej
 14. Dariusz Zawalich - Członek Rady Nadzorczej          
 15. Antoni Zimnicki - Członek Rady Nadzorczej


Rada Nadzorcza powołała trzy Komisje Stałe:

 • Komisja Finansowo-Rewizyjna pod przewodnictwem p.Ryszarda Różyńskiego
 • Komisja Techniczno-Gospodarcza pod przewodnictwem p. Sylwestra Mieczysława Zaronia
 • Komisja Członkowsko-Samorządowa pod przewodnictwem p. Dariusza Zawalicha

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w sekretariacie Rady Nadzorczej pok. 21 w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 17.00-18.00.

Sekretariat Rady Nadzorczej - tel: (22) 543 92 21, e-mail: rada_nadzorcza@smsnd.pl       


Zebranie Przedstawicieli

Zebranie Przedstawicieli jest najwyższym organem Spółdzielni. Przedstawiciele wybierani są wśród członków Spółdzielni na okres trzech lat. Wybory Przedstawicieli są bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym, w każdym budynku. Liczba mandatów w danym budynku zależny od liczby członków. Zebranie Przedstawicieli odbywa się przynajmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca.   

Zebranie Przedstawicieli podejmuje uchwały w następujących sprawach:
  

 • kierunków rozwoju Spółdzielni, w tym inwestycji budowlanych, remontów i wskaźników gospodarowania,
 • sprawozdań Rady Nadzorczej oraz zatwierdzania sprawozdań rocznych i finansowych Zarządu,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 • rozpatrywanie wniosków polustracyjnych,
 • podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
 • nabycia i obciążenia nieruchomości o wartości wyższej od kwoty corocznie ustalonej przez Zebranie Przedstawicieli,
 • zbycia nieruchomości,
 • połączenia Spółdzielni, jej podziału lub likwidacji,
 • określenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 • zmian statutu,
 • wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej,
 • uchwalenie Regulaminów (obrad Zebrania Przedstawicieli, Rady Nadzorczej, Zebrań Grup Członkowskich, Komitetów Domowych, wyboru członków Zarządu)
 • ogólnych zasad organizowania przetargów,
 • rozpatrzenie wniosków Rady Nadzorczej i Zebrań Grup Członkowskich,
 • przystąpienia Spółdzielni do związku lub wystąpienia z niego oraz wybór delegatów na zjazd,
 • tworzenia odpowiednich funduszy Spółdzielni,
 • wysokości odpisu na fundusz nagród oraz zasad wynagradzania członków Zarządu,
 • ustalanie jaka praca w organach samorządowych jest wynagradzana,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.

Zarząd

Prezes Zarządu
Prezes Zarządu inż. Grzegorz Jakubiec

inż. Grzegorz Jakubiec

Zastępca Prezesa Zarządu
Zastępca Prezesa Zarządu mgr inż. Janusz Przewłocki

mgr inż. Janusz Przewłocki

Dane kontaktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Służew nad Dolinką

02-743 Warszawa

ul. Bacha 31

e-mail: sekretariat@smsnd.pl

tel: (22) 543-92-00

fax: (22) 543-92-10

Godziny pracy spółdzielni:

Poniedziałek

10:00 - 18:00

Wtorek

  8:00 - 16:00

Środa

  8:00 - 16:00

Czwartek

  8:00 - 16:00

Piątek

  8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów: Poniedziałek godz. 14.00 - 16.30