Elektroniczne Dokumenty Informacyjne Spółdzielni

Postanowienia wstępne:

 1. Użyte w niniejszych Zasadach określenia oznaczają:

  1. Spółdzielnia – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką”, z siedzibą w  Warszawie (02-736), ul. Mozarta 1.
  2. EDIS- Elektroniczne Dokumenty Informacyjne Spółdzielni
  3. Użytkownik – członek Spółdzielni albo osoba nie będąca członkiem, która posiada tytuł prawny do lokalu w zasobach Spółdzielni bądź w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię
  4. Login - numeryczny ciąg znaków służący do identyfikacji, podawany przez Użytkownika w czasie logowania do systemu EDIS
  5. Hasło- ciąg znaków podawany przez Użytkownika w czasie logowania w systemie EDIS.

 2. Użytkowanie sytemu EDIS jest bezpłatne.
 3. W ramach systemu EDIS Spółdzielnia zapewnia Użytkownikom wgląd do stanu konta opłat za używanie lokalu, do informacji o stanie liczników oraz do innych dokumentów informacyjnych Spółdzielni, bez możliwości dokonywania przez Użytkownika jakichkolwiek zmian.
 4. Wgląd do dokumentów określonych w art. 81 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych otrzymują jedynie Użytkownicy będący członkami Spółdzielni. Wszelkie udostępniane dokumenty będą spełniały wymogi ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 5. W ramach systemu EDIS Spółdzielnia przesyła Użytkownikom, na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres e-mail, dokumenty i informacje, w tym w szczególności informacje o wysokości opłat za używanie lokalu oraz ich zmianie, a także przesyła na wskazany numer telefonu komórkowego informacje w formie krótkich wiadomości tekstowych (sms), obejmujące w szczególności: informację o awariach, kontrolach i przeglądach. Uruchomienie powyższych opcji warunkowane jest złożeniem przez Użytkownika stosownej zgody we wniosku o rejestrację konta.
 6. Załączniki przesyłane są w formacie dokumentów PDF. Do przeglądania i drukowania dokumentów potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader. Jeżeli dokumenty nie otwierają się prawidłowo należy zainstalować najnowszą wersje programu, którą można pobrać ze strony producenta: get.adobe.com/pl/reader/ .
 7. Do poprawnego wyświetlania zawartości strony wymagane jest korzystanie z aktualnej wersji przeglądarki internetowej.8. Informacje w formie krótkich wiadomości tekstowych (sms) będą generowane automatycznie. Spółdzielnia nie będzie udzielać odpowiedzi na wiadomości tekstowe (sms) wysyłane na numer telefonu, z którego została wygenerowana informacja.
 8. Dokumenty, które zgodnie z wymogami prawa winny być dostarczone w oryginałach, w tym w szczególności zaświadczenia o przysługującym prawie do lokalu, uchwały organów Spółdzielni w sprawach indywidualnych członków, wezwania do zapłaty bądź też dokumenty do przedłożenia instytucjom zewnętrznym będą dodatkowo wydawane Użytkownikom bezpośrednio w biurze Spółdzielni lub dostarczane za pośrednictwem poczty bądź przez uprawnionego pracownika Spółdzielni.
 9. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dodawania w ramach systemu EDIS nowych usług oraz modyfikowania usług dostępnych.

Rejestracja konta

 1. Zarejestrowanie konta w systemie EDIS następuje po dostarczeniu prawidłowo wypełnionego wniosku o rejestrację. Wniosek można złożyć osobiście w pokoju nr 104 (I piętro) w biurze Spółdzielni przy ul. Mozarta 1, przesłać pocztą na adres Spółdzielni bądź drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Spółdzielni: www.smsnd.pl. Wzór wniosku rejestracyjnego stanowi załącznik do niniejszych zasad.
 2. Na jeden lokal przysługuje jeden login i hasło. W przypadku współwłasności lokalu/i wniosek o rejestrację składa współwłaściciel będący członkiem Spółdzielni. W przypadku gdy żaden ze współwłaścicieli lokalu/i nie jest członkiem Spółdzielni, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli.
 3. Po procesie rejestracji i weryfikacji, użytkownik otrzyma na podany we wniosku adres e-mail numer i hasło do serwisu. W przypadku braku adresu e-mail, dane te należy odebrać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej "Służew nad Dolinką w Warszawie, ul. Mozarta 1, pok. 104, po okazaniu dokumentu tożsamości. W sytuacjach losowych uniemożliwiających osobisty odbiór, sposób doręczenia numeru i hasła zostanie ustalony indywidualnie z użytkownikiem.

Zmiany danych osobowych

 1. Spółdzielnia zobowiązana jest do usunięcia danych Użytkownika z listy Użytkowników systemu EDIS i zablokowania dostępu do konta na pisemne żądanie Użytkownika złożone osobiście, za pośrednictwem poczty bądź też na adres e-mail: info@smsnd.pl . Użytkownik traci również dostęp do sytemu EDIS w przypadku zbycia lub utraty praw do lokalu/li.
 2. Zmiana danych osobowych oraz innych danych podanych we wniosku rejestracyjnym następuje na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez Użytkownika osobiście, za pośrednictwem poczty bądź też na adres e-mai: info@smsnd.pl.
 3. Spółdzielnia oświadcza, że będzie administratorem danych osobowych zawartych w bazie danych systemu EDIS. Dane te będą chronione i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyłącznie w celach statutowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji działania systemu EDIS.

Dostęp do systemu EDIS

 1. System EDIS jest dostępny dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do aplikacji w związku z koniecznością przeprowadzenia prac technicznych.
 2. Podczas pierwszego logowania wymagana jest zmiana hasła przez Użytkownika.
 3. W przypadku utraty hasła Spółdzielnia wygeneruje nowe i przekaże je Użytkownikowi osobiście bądź na wskazany we wniosku rejestracyjny adres e-mail.
 4. Spółdzielnia może zablokować dostęp do konta w przypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszymi zasadami bądź przepisami prawa.

 Zakres odpowiedzialności

 1. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia loginu oraz hasła przez osoby trzecie.
 2. System EDIS działa w oparciu o automatycznie generowane informacje. W każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w prezentowanych danych, należy skontaktować się ze Spółdzielnią w celu wyjaśnienia nieprawidłowości.
 3. Informacje uzyskane przez Użytkownika systemu EDIS za jego pośrednictwem nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec Spółdzielni.
 4. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystywaniem informacji uzyskanych za pośrednictwem systemu EDIS.
 5. Saldo rozliczeń opłat za używanie lokalu na dany dzień może nie uwzględniać wpłat, które nie zostały jeszcze zaewidencjonowane w systemie EDIS.

Reklamacje

 1. Użytkownicy systemu EDIS są uprawnieni do składania reklamacji i uwag dotyczących działania systemu EDIS.
 2. Reklamacje lub uwagi należy składać w siedzibie Spółdzielni lub kierować na adres Spółdzielni pocztą tradycyjną lub na adres e-mail: info@smsnd.pl.
 3. Reklamacje wnoszone przez osoby nie będące Użytkownikami systemu EDIS nie podlegają rozpatrzeniu.
 4. Przy rozpatrywaniu reklamacji Spółdzielnia opiera się na treści niniejszych zasad oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Po rozpatrzeniu reklamacji Spółdzielnia zawiadamia Użytkownika o sposobie jej załatwienia, w formie w jakiej reklamacja została wniesiona lub w inny wybrany przez Spółdzielnię sposób.

Postanowienia końcowe

 1. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość zmiany zasad funkcjonowania systemu EDIS. O zmianach Spółdzielnia jest zobowiązana powiadomić wszystkich użytkowników poprzez zamieszczenie stosownej informacji w aplikacji EDIS oraz na stronie internetowej.
 2. Niniejsze zasady zostały przyjęte na posiedzeniu Zarządu w dniu 07 stycznia 2014r.