Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkanocnych!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Remont lokalu mieszkalnego

REMONT LOKALU MIESZKALNEGO ZGODNIE Z PRAWEM

Roboty remontowo-budowlane w lokalach mieszkalnych w szczególności związane z przebudową ścianek działowych, wymianą podłóg, wymianą drzwi wejściowych do lokalu, przerobieniem wszelkich instalacji, wymianą grzejników, zabudową loggii, balkonu, instalowaniem krat wymagają pisemnego wystąpienia do Zarządu Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni określa szczegółowe warunki dotyczące postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót remontowo-budowalnych w zakresie konieczności uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

Wszelkie formalności związane z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz składaniem zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych należy dopełnić w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st Warszawy, 02-517 Warszawa ul. Rakowiecka 25/27.

Formularze: wniosek o pozwolenie na budowę, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, dostępne są na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl.

Pozwolenia na budowę wymagają m. in. następujące roboty:

  • wszelkie przebudowy w lokalu oraz zmiany konstrukcyjne powodujące zmiany w jego układzie funkcjonalnym,
  • przebudowa instalacji gazowej.

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

  • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami, opracowanego przez uprawnionego projektanta,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 


Pozwolenie winno być wydane w terminie do 65 dni, licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami. 


Do wykonania powyższych robót można przystąpić na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. 


Zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych wymagają m. in. następujące roboty: 

  • zainstalowanie krat,
  • remont lub przerobienie wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej,
  • wymiana stolarki okiennej (w przypadku zmiany podziału lub kolorystyki okien).  

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. 

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Do wykonywania robót można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia organ nie wniesie, w drodze decyzji sprzeciwu i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

 

W trakcie wykonywanych remontów należy zwrócić uwagę na istniejącą instalację telewizyjną AZART (zbiorcza antena telewizyjna). Zabrania się likwidacji gniazd wtykowych ponieważ likwidacja gniazda instalacji AZART w jednym lokalu, powoduje przerwanie przepływu sygnału TV do innych lokali. Usterki spowodowane demontażem gniazda anteny zbiorczej AZART, będą naprawiane na koszt użytkownika lokalu. 

Roboty wyburzeniowe, powodujące hałas winny być wykonywane w dni robocze w godzinach 8.00 - 17.00 w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców budynku, z zachowaniem warunków bhp i ppoż. oraz postanowień obowiązującego w Spółdzielni „Regulaminu używania lokali oraz zasad porządku domowego i współżycia mieszkańców.” O robotach powodujących hałas należy powiadomić najbliższych sąsiadów.

Powstały podczas remontu gruz i odpady gabarytowe należy składować w specjalnych workach na gruz. Miejsce ustawienia worków należy uzgodnić z gospodarzem budynku. Zapełnione worki należy systematycznie usuwać z terenu nieruchomości, a korzystanie z nich skrócić do niezbędnego minimum, tj. nie dłużej niż dwa dni robocze.