1. System EDIS (Elektroniczne Dokumenty Informacyjne Spółdzielni) umożliwia członkom Spółdzielni, osobom posiadającym prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni oraz właścicielom lokali we Współnotach Mieszkaniowych zarządzanych przez Spółdzielnię:
  • dostęp do informacji o stanie konta opłat za używanie lokalu oraz  do danych dotyczących stanu liczników, a także do innych dokumentów informacyjnych Spółdzielni,
  • możliwość otrzymywania korespondencji ze Spółdzielni, w tym  informacji o wysokości opłat drogą elektroniczną (opcja ta uruchamiana jest po złożeniu stosownej zgody na wniosku rejestracyjnym),
  • możliwość wypełnienia ankiet zamieszczonych przez Spółdzielnię,
  • członkowie Spółdzielni mają ponadto zagwarantowany dostęp do dokumentów Spółdzielni (np. regulaminów, uchwał organów Spółdzielni, sprawozdań z działalności Spółdzielni oraz innych dokumentów przewidzianych prawem).
 2. Każdy użytkownik ma  dostęp tylko do swoich danych, bez możliwości zmian zapisów księgowych oraz odczytów stanu liczników.
 3. Warunkiem rejestracji konta w systemie EDIS jest złożenie przez zainteresowaną osobę stosownego wniosku (wniosek). Wniosek można złożyć osobiście w pokoju nr 104 (I piętro) w biurze Spółdzielni przy ul. Mozarta 1, przesłać pocztą na adres Spółdzielni bądź drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza elektronicznego (formularz). W przypadku przesłania wniosku drogą elektroniczną bez podpisu wnioskodawcy, będzie on wymagany przy odbiorze hasła i loginu.
 4. Na jeden lokal przysługuje jeden login i hasło. W przypadku współwłasności lokalu/i wniosek o rejestrację składa współwłaściciel będący członkiem Spółdzielni. W przypadku gdy żaden ze współwłaścicieli lokalu/i nie jest członkiem Spółdzielni, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli.
 5. Po procesie rejestracji użytkownik zostanie powiadomiony telefonicznie bądź za pośrednictwem e-mail, w terminie do  3 dni roboczych od złożenia wniosku, o możliwości odbioru  loginu i hasła, które należy odebrać osobiście w pokoju nr 104 (I piętro) w biurze Spółdzielni przy ul. Mozarta 1 po okazaniu dokumentu tożsamości. W sytuacjach losowych uniemożliwiających osobisty odbiór loginu i hasła, sposób ich doręczenia będzie ustalony indywidualnie z użytkownikiem.
 6. Dokumenty organów Spółdzielni zamieszczane w systemie EDIS będą aktualizowane na bieżąco od roku 2014, zaś stan konta opłat za lokal jest  prezentowany od sierpnia 2013r. (od daty wprowadzenia w Spółdzielni nowego programu rozliczeń).