Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkanocnych!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Walne Zgromadzenie 2023 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką” obradowało w pięciu częściach w dniach 22, 23, 24, 25 oraz 26 maja 2023 r. Łącznie w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 402 członków Spółdzielni lub ich pełnomocników.

 

Podjęto uchwały w następujących sprawach:

 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2022 – 338 głosów za, 6 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022 – 356 głosów za, 2 głosy przeciw, 9 głosów wstrzymujących się,
 • podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022 – 362 głosy za, 2 głosy przeciw, 12 głosów wstrzymujących się,
 • udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Spółdzielni pp.: Grzegorzowi Jakubcowi – 366 głosów za, 5 głosów przeciw, 8 głosów wstrzymujących się,
 • udzielenia absolutorium zastępcy prezesa Zarządu p. Januszowi Przewłockiemu – 365 głosów za, 3 głosy przeciw, 10 głosów wstrzymujących się,
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 – 351 głosów za, 13 głosów przeciw, 12 głosów wstrzymujących się.

 

Ponadto Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Rady Nadzorczej na trzyletnią  kadencję i podjęło uchwałę nr 7/2023  w tej sprawie. Na posiedzeniu w dniu 30.05.2023 r. Rada Nadzorcza ukonstytuowała się następująco:

 1. Łukasz Gołota – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 2. Katarzyna Bąkowska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 3. Katarzyna Kołodziejczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej,

oraz członkowie:

 1. Elżbieta Biernacka,
 2. Joanna Boryczka – Przewodnicząca Komisji Członkowsko-Samorządowej,
 3. Maria Kasprzyk,
 4. Teresa Kazior – Przewodnicząca Komisji Techniczno-Gospodarczej,
 5. Ewa Łuczyńska,
 6. Joanna Miastowska,
 7. Sławomir Posiewka,
 8. Ryszard Różyński – Przewodniczący Komisji Finansowo-Rewizyjnej,
 9. Martyna Seroczyńska,
 10. Edyta Stasiak,
 11. Antoni Zimnicki.