Skip to main content
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Przetarg ograniczony - Batuty 7

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką” z siedzibą w Warszawie przy ul. Mozarta 1 ogłasza pisemny przetarg ograniczony, w którym mogą wziąć udział wyłącznie członkowie Spółdzielni, na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego Nr 312 przy ul. Batuty 7 w Warszawie o powierzchni użytkowej 46,4  m2, składającego się z 2 (dwóch) pokoi, kuchni,  łazienki z w.c. i przedpokoju, usytuowanego na III kondygnacji (II piętro), do którego przynależy komórka lokatorska o powierzchni 2,0 m2, znajdująca się w suterynie budynku.

Kwota wywoławcza wynosi 406.000,00 zł (słownie: czterysta sześć tysięcy złotych). Oferowana cena musi być wyższa co najmniej o 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych)  od kwoty wywoławczej.

Deklarację przystąpienia do przetargu, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, dowód wpłaty wadium oraz oferowaną cenę nabycia lokalu należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu nr 312 przy ul. Batuty 7 najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2021 r.,  godz. 13.30,  w biurze Spółdzielni przy ul.  Mozarta 1 /kancelaria na parterze budynku/ .

 Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w dniu 8 kwietnia 2021 r., o godz. 13.45,
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Mozarta 1. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 5 dni od daty zatwierdzenia wyników przetargu przez Zarząd Spółdzielni.

Wadium w wysokości 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych) należy wpłacić na konto Spółdzielni przed upływem terminu składania deklaracji przystąpienia do przetargu na konto Spółdzielni:  PKO B.P. S.A. XVI Oddział Centrum w Warszawie 05 10201169 0000 8202 0011 2219. 

Z dokumentacją przetargową oferenci mogą się zapoznać w biurze Spółdzielni przy ul. Mozarta 1, kancelaria na parterze lub pok. 301-302 (III piętro), w godzinach pracy Spółdzielni /tel. (22) 543-92-06; 543-92-22/. Na wniosek oferenta, dokumentacja może zostać przesłana w wersji elektronicznej. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Oferent, który wygra przetarg, ponosi koszty aktu notarialnego – umowy przeniesienia własności lokalu  oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym.