Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Walne Zgromadzenie zakończone

W dniach od 20 do 24 maja 2019 r. obradowało Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Odbyło się ono w pięciu częściach. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdania: Zarządu, Rady Nadzorczej i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz udzieliło absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.

Wyniki głosowań nad poszczególnymi uchwałami:

a.    Uchwała nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018 oddano ogółem: za 392 głosy, 9 głosów przeciw oraz 6 głosów wstrzymujących się. 

b.   Uchwała nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 oddano ogółem: za 402 głosy, 7 głosów przeciw oraz 11 głosów wstrzymujących się. 

c.    Uchwała nr 3/2019 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018 oddano ogółem: za 412 głosów, 7 głosów przeciw oraz 11 głosów wstrzymujących się.

d.    Uchwała nr 4/2019 w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu p. Grzegorzowi Jakubcowi za rok 2018 oddano ogółem: za 407 głosów, 4 głosy przeciw oraz 7 głosów wstrzymujących się.

e.    Uchwała nr 5/2019 w sprawie udzielenia absolutorium zastępcy prezesa Zarządu p. Januszowi Przewłockiemu za rok 2018 oddano ogółem: za 403 głosy, 4 głosy przeciw oraz 12 głosów wstrzymujących się.

f.     Uchwała nr 6/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018 oddano ogółem: za 405 głosów, 6 głosów przeciw oraz 9 głosów wstrzymujących się.

 

Protokoły z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz podjęte uchwały zostaną zamieszczone w systemie EDIS.