Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

W dniach: 15, 16, 17, 18 oraz 19 maja br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które podzielone było na pięć części. Łącznie na wszystkich częściach Walnego wydano 541 mandatów.

Walne Zgromadzenie podjęło następujące Uchwały:

 1. Uchwałę nr 1/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2016 – „za” głosowało łącznie 421 osób, „przeciw” - 10, „wstrzymało się” – 21 (93% głosów za)
 2. Uchwałę nr 2/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 – „za” głosowało łącznie 421 osób, „przeciw” 13, „wstrzymało się”- 19 (93 głosów za).
 3. Uchwałę nr 3/2017 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016  – „za” głosowało łącznie 437 osób, „przeciw” - 15, „wstrzymało się”- 6. (95% głosów za)
 4. Uchwałę nr 4/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Grzegorzowi Jakubcowi za rok 2016 „za” głosowało łącznie 436 osób, „przeciw”- 21, „wstrzymało się” 8 (94% głosów za)
 5. Uchwałę nr 5/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Januszowi Przewłockiemu za rok 2016 „za” głosowało  łącznie 436 osób, „przeciw” - 8, „wstrzymało się” - 16 (95% głosów za)
 6. Uchwałę nr 6/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016 „za” głosowało  łącznie 425 osób, „przeciw” - 12, „wstrzymało się” - 17 (94% głosów za)
 7. Uchwałę nr 7/2017 w sprawie uczestniczenia członków Spółdzielni w kosztach związanych z działalnością społeczno-kulturalnej i oświatowej „za” głosowało łącznie 406 osób, „przeciw” - 24, „wstrzymało się” - 19 (90,42% głosów za)
 8. Uchwałę nr 8/2017 w zmian w Statucie Spółdzielni „za” głosowało 437 osób, „przeciw” - 1, „wstrzymało się” – 8 (98% głosów za)
 9. Uchwałę nr 9/2017 w sprawie zmiany  regulaminu Walnego Zgromadzenia „za” głosowało 426 osób, „przeciw” - 1, „wstrzymało się” – 10 (97% głosów za)
 10. Uchwałę nr 10/2017 w sprawie wyboru delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP
 • kandydat na delegata p. Grzegorz Jakubiec otrzymał 394 głosy za  oraz 10 głosów przeciw
 • kandydat na zastępcę delegata p. Piotr Adam Stasiak otrzymał 387 głosy za oraz 17 głosów przeciw

Podjęte uchwały oraz protokoły z poszczególnych części zostaną zamieszczone w systemie EDIS.

Fot. Wanda Hansen