Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Uprzejmie informujemy, iż właściciele lokali wyodrębnionych, którzy w tym roku otrzymali Oświadczenie Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy o wypowiedzeniu wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości mogą samodzielnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania Oświadczenia, złożyć osobiście lub przesłać pocztą do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44; 02-530 Warszawa, odwołanie. 

Wzór odwołania będzie dostępny w biurze Spółdzielni oraz zostanie dostarczony do skrzynek pocztowych właścicieli lokali w terminie do końca 2016 r. O dokładnym terminie udostępnienia wzoru powiadomimy Państwa oddzielnym zawiadomieniem. 

Obecnie Spółdzielnia analizuje operaty szacunkowe, będące podstawą zmiany wysokości opłat, sporządzone na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Mokotów. Dodatkowo zleciliśmy wykonanie kontroperatów szacujących wartość poszczególnych nieruchomości celem porównania z wyceną sporządzoną na zlecenie Urzędu. 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt ze Spółdzielnią, nr tel. 22 543 92 08 lub 22 543 92 06.