Skip to main content
Z ostatniej chwili
 

Spółdzielcze prawo do lokalu

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.
Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską. 
Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa, małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.
Umowa zbycia własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wymaga formy aktu notarialnego.
Osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego może założyć księgę wieczystą dla lokalu.
Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przeszło na spadkobierców powinni oni w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa.
Osoba, która nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w drodze aktu notarialnego kupna-sprzedaży, darowizny bądź podziału majątku dorobkowego, nie ma obowiązku przystępowania w poczet członków Spółdzielni.


Spółdzielnia pobiera od nowoprzyjętych członków następujące opłaty:

1. wpisowe,

2. udziały,

3. na rzecz działalności społecznej i kulturalnej.

Wysokość powyższych opłat wynosi:

1. wpisowe w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 poz. 1679 ze zm.),

2. udział w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1,

3. opłata na działalność społeczną i kulturalną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1.

Małżonek członka Spółdzielni ubiegający się o członkostwo wynosi tylko wpisowe w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt.1.