Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Informacja o zarządzeniu pisemnego głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia

W związku z brakiem możliwości prawnych zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu Spółdzielni, podjęła w dniu 11 kwietnia 2022 r. Uchwałę nr 14/2022 w sprawie zarządzenia podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w sprawach dotyczących zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdań finansowych, a także uchwał dotyczących podziału nadwyżki bilansowej i udzielenia absolutorium członkom Zarządu za lata 2019-2021. Sprawozdania oraz projektu uchwał zamieszczone zostały w systemie EDIS oraz dostępne są w biurze Spółdzielni przy ul. Mozarta 1, pok. 401 (IV piętro).

Głosowanie odbędzie się w dniach: 18, 19, 20, 23 i 24 maja 2022 r. w godzinach 16.00-20.00, w biurze Spółdzielni przy ul. Mozarta 1 (parter). Pełna treść zawiadomienia o pisemnym głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia Członków wraz z podstawą prawną oraz terminami głosowań członków zamieszkałych w poszczególnych budynkach zamieszczona została w systemie EDIS, dostarczona do skrzynek pocztowych oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni.

Do pobrania: