Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkanocnych!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Jak obniżyć koszty wywozu odpadów?

Z inicjatywy Stowarzyszenia Spółdzielców Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości "Konfederacja Warszawska", w dniu 27 lutego 2020 r.,  w siedzibie naszej Spółdzielni odbyło się spotkanie przedstawicieli warszawskich spółdzielni mieszkaniowych  z mediami, zarówno krajowymi jaki i lokalnymi, poświęcone sprawom związanym z nowymi zasadami gospodarki nieruchomościami, a w szczególności nowymi stawkami opłat.

Na podstawie uchwał Rady m.st. Warszawy, nowe stawki opłat dla lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych wynoszą od 1 marca br. 65 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe.

W przypadku gospodarstw jednoosobowych wzrost stawki opłat wynosi więc aż 650%. Dla gospodarstw dwuosobowych wzrost wynosi 342%, dla gospodarstw trzyosobowych 232%, a dla gospodarstw czteroosobowych 176%.

Zgodnie z nowelizacją przepisów, miasto wprowadziło obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. Skutkiem niewypełniania tego obowiązku będzie konieczność zapłaty dwukrotności stawki podstawowej (a dopuszczalna w ustawie maksymalna stawka to aż czterokrotność tej stawki). Tak wysoki wzrost opłat spowoduje, że według szacunków 7,5 tys. gospodarstw będzie potrzebować wsparcia miasta.

Na spotkaniu przedstawiliśmy sprawy, które niepokoją Mieszkańców i które wzbudzają uzasadnione wątpliwości.

1. Skokowy wzrost opłat za wywóz odpadów. Dotknie on głównie gospodarstwa jednoosobowe, które dominują w strukturze wielu spółdzielni mieszkaniowych. Przykładowo w naszej Spółdzielni stanowią one 45% zasobów, w RSM „Praga” gospodarstwa jednoosobowe stanowią ok. 40%, a w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ponad 54 %. W przypadku gospodarstw jednoosobowych miesięczna stawka wzrośnie z 10 zł do 65 zł (650%). W budynkach spółdzielczych dominującą grupę wiekową stanowią osoby starsze. Wzrost opłat dotknie więc głównie emerytów i rencistów, dla których już obecnie koszty utrzymania mieszkań są często trudne do udźwignięcia.

2. Wprowadzony parametr rozliczania gospodarstw domowych w zabudowie wielorodzinnej. Opłaty naliczane są od lokalu niezależnie od jego powierzchni i liczby osób w nim zamieszkujących.

3. Problemy z organizacją odbioru odpadów z wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

4. Niedostosowanie infrastruktury budynkowej do wymogów związanych z nowymi zasadami selekcji odpadów, a tym samym konieczność ponoszenia kosztów przebudowy i rozbudowy istniejących altan śmietnikowych.

5. Brak konsultacji społecznych przed wprowadzeniem nowego systemu selekcji odpadów i stawek opłat.

6. Niepewność co do prawidłowości selekcji odpadów (jakie odpady zaliczyć do poszczególnych frakcji), oraz wątpliwości dotyczące samej liczby pięciu frakcji.

W trakcie dyskusji zwróciliśmy uwagę, że świadomość ekologiczna społeczeństwa jest coraz większa. Większość Mieszkańców chce segregować odpady i ma świadomość wagi tej sprawy. Nie chcą jednak, aby ich wysiłki w zakresie segregacji były niweczone przez złą organizację odbioru i zagospodarowania odpadów.

Mieszkańcy nie godzą się również na przerzucenie na nich całości kosztów związanych z gospodarką odpadami i brakiem partycypacji w kosztach producentów opakowań. Kontrowersje budzi także dotychczasowa polityka wielu samorządów gminnych, w tym także m.st. Warszawy. Mieszkańcy zadają często pytania, co w ostatnich latach zrobiły poszczególne samorządy gminne dla zmniejszenia kosztów odbioru odpadów i czy poczyniły odpowiednie inwestycje własne w zakresie gospodarki odpadami?

Liczne pytają nasuwają się także w kierunku strony rządowej. Dlatego propozycje rozwiązań zmierzających do obniżenia kosztów gospodarowania odpadami sformułowaliśmy oddzielnie dla strony rządowej, jak i samorządowej.

 

PROPOZYCJE DLA STRONY RZĄDOWEJ (wymagają zmian legislacyjnych)

1. Opłata marszałkowska (środowiskowa) – w całości powinni ją pokrywać producenci; obecnie w całości została przerzucona na mieszkańców

2. Minimalizacja ilości opakowań dla jednego produktu

3. Wprowadzenie jednorodności opakowań z uwzględnieniem biodegradowalności i materiałów nadających się do recyklingu, oraz zróżnicowanie opłaty dla produktów w zależności od rodzaju opakowania

4. Zmniejszenie liczby frakcji np. do 3: suche (papier, szkło, plastik), szkło i zmieszane. Ewentualnie zachowanie frakcji bioodpadów po przeprowadzeniu monitoringu, w jaki sposób są one zagospodarowywane

5. Zmiany w zakresie maksymalnych stawek opłat dla lokali użytkowych (komercyjnych) i mieszkalnych oraz przywrócenie sprawiedliwych i uzasadnionych ekonomicznie proporcji między stawkami dla komercyjnych odbiorców i użytkowników lokali mieszkalnych

6. Powołanie publicznego regulatora cen wywozu nieczystości

7. Całkowity zakaz importu śmieci z zagranicy.

 

PROPOZYCJE DLA STRONY SAMORZĄDOWEJ

1. Stawka opłat za wywóz nieczystości powinna być 2-składnikowa:
        1) Składnik zależny od powierzchni lokalu
        2) Składnik zależny od innego, mierzalnego parametru.

2. Budowa nowoczesnych instalacji do segregacji, odzyskiwania i utylizacji nieczystości przez podmioty publiczne oraz uczestnictwo publicznego regulatora w kształtowaniu cen gospodarki odpadami

3. Ponowna weryfikacja przez poszczególne gminy kalkulacji obecnie wprowadzonych stawek i ich zasadności ekonomicznej. W przypadku m.st. Warszawy, pilna zmiana przyjętego parametru do naliczania stawek.

 

Postulowaliśmy także o przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych ze środowiskami Mieszkańców w zakresie zmian w prawie regulujących gospodarkę odpadami. Zmiana zasad gospodarki odpadami leży we wspólnym interesie społecznym. Dlatego w imieniu Mieszkańców prosiliśmy o nagłośnienie w mediach problemów związanych z gospodarką odpadami, nowymi stawkami opłat i przedstawienie naszych propozycji.

W dniu 26 lutego 2020 r. braliśmy również udział w spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, w całości poświęconym gospodarce odpadami. Rzecznik dostrzega problem i także liczymy na jego pomoc.

W ubiegłym roku koszty wywozu nieczystości wyniosły na naszym osiedlu 1.088.233 zł, w tym roku będzie to kwota 4.181.590 zł, podczas gdy za centralne ogrzewanie zapłaciliśmy w ubiegłym roku 6.535.917 zł, a w tym roku 6.835.569 zł. Po podwyższeniu stawek, udział kosztów wywozu nieczystości wzrósł w składnikach opłat niezależnych od Spółdzielni do 11% i zrównał się prawie z kosztami wody i odprowadzania ścieków. Dla przykładu, opłaty na fundusz remontowy wynoszą w składniach opłat 9%.

Podobne relacje są w innych spółdzielniach i wspólnotach. Sprawa ta zaczyna budzić wiele wątpliwości. Spółdzielnie z dużymi wskaźnikami zadłużeń lokalowych zaczynają się obawiać o utratę płynności finansowej.

Dlatego tez będziemy podejmować dalsze działania w celu zmiany obecnych przepisów prawa, które naszym zdaniem są niesprawiedliwe i nieuzasadnione ekonomiczne. Warto dodać, że firmy zarządzające budynkami mieszkalnymi, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, nie są podmiotami umów na wywóz nieczystości. Cały system organizacji wywozu i stawek został narzucony odgórnie, przy braku konsultacji społecznych i przedstawienia szczegółowych kalkulacji,.

Podczas spotkania zainteresowanie wzbudziła również informacja na temat systemu gospodarki odpadami w innych miastach Europy. W Szwajcarskim Zurychu za odbiór odpadków segregowanych odpowiadają producenci. Odpady komunalne zbierane są zaś do specjalnych worków tzw. "Zurri-Sack", które kupuje się w supermarketach czy na poczcie. Koszt zakupu worka to cała opłata za zagospodarowanie odpadów dla mieszkańca. Szwajcaria zagospodarowuje 100% odpadów. W Szwecji podstawowym założeniem systemu jest wykorzystywanie odpadów jako surowca i źródła energii. Producenci są odpowiedzialni za unieszkodliwianie opakowań ich produktów. W Paryżu odpady segreguje się na trzy frakcje.
Warto więc brać przykład rozwiązań z innych krajów, w tym także państw członkowskich Unii Europejskiej.

O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco.

https://www.rdc.pl/informacje/warszawskie-spoldzielnie-przeciwko-drozszym-smieciom-idziemy-z-odezwa-do-rzadu-i-do-ratusza/

https://www.eska.pl/warszawa/warszawskie-spoldzielnie-jednym-glosem-o-oplatach-za-smieci-proponuja-zmiany-galeria-aa-XQEj-AkUk-bg4f.html

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,25741910,oplata-za-smieci-w-gore-nowe-stawki-oburzaja-warszawiakow.html

https://samorzad.pap.pl/kategoria/srodowisko/warszawskie-spoldzielnie-przeciw-skokowym-wzrostom-oplat-za-smieci