Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkanocnych!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Grunt to własność

W dniu 24 września br. w siedzibie naszej Spółdzielni odbyło się spotkanie prasowe „Grunt to własność” poświęcone przekształceniom własnościowym gruntów w spółdzielniach mieszkaniowych.

Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Spółdzielców Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości „Konfederacja Warszawska” oraz SM „Służew nad Dolinką”. Udział w spotkaniu wzięli prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej dr Mieczysław Grodzki, prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP dr Jerzy Jankowski, przewodniczący komisji ds. spółdzielczości BCC Andrzej Grzesiewicz, przedstawiciele warszawskich spółdzielni mieszkaniowych: Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, RSM „Praga”, SM „Wyżyny”, SM „Koński Jar Nutki”, SBM „Stokłosy”, SBM „Torwar”, SMB „Jary”, SMB "Imielin", SBM „Zachód”, WSM „Ochota” i SM „Służew nad Dolinką” oraz przedstawiciele mediów.

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nastąpiło uwłaszczenie gruntów zabudowanych budynkami i domami mieszkalnymi.   Z dobrodziejstw ww. ustawy, przygotowanej w poprzedniej kadencji Sejmu RP przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, skorzystały setki tysięcy mieszkańców w całej Polsce, w tym przede wszystkim członków spółdzielni mieszkaniowych. Był to przełom w uporządkowaniu stanu prawnego nieruchomości gruntowych. Mieszkańcy otrzymali silniejsze niż użytkowanie wieczyste - prawo własności.

Wraz z przekształceniem rozwiązany został problem związany z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego i ich skokowymi podwyżkami sięgającymi niejednokrotnie kilkuset procent, co stanowi dla mieszkańców odczuwalną ulgę w opłatach za utrzymanie lokali.

Doceniając wagę i przełomowy charakter ustawy, uczestnicy spotkania zwrócili uwagę,  że nie wszystkie sprawy gruntowe zostały  w niej uregulowane.

Najważniejsze kwestie wymagające rozwiązań legislacyjnych to:

1. Objęcie ustawowym przekształceniem gruntów, ujawnionych w odrębnych księgach wieczystych, zabudowanych garażami i innymi budynkami i urządzeniami pełniącymi rolę służebną wobec gruntów mieszkaniowych, a także terenów wykorzystywanych przez mieszkańców spółdzielni do wspólnego użytkowania (tereny rekreacyjne, sportowe, place zabaw itp.)

Spółdzielnie przez wiele lat zabudowywały tereny swoich osiedli mieszkaniowych infrastrukturą towarzyszącą, która służy prawidłowemu i racjonalnemu korzystaniu z budynków mieszkalnych (np. drogi, parkingi, place zabaw, boiska sportowe i inne tereny rekreacyjne oraz tereny zieleni). Obiekty te często znajdują się na wyodrębnionych nieruchomościach, ale są ściśle powiązane z funkcją mieszkaniową i wykorzystywane są przez mieszkańców dla zaspokojenia potrzeb związanych z zamieszkiwaniem w osiedlach spółdzielczych. Tereny te stanowią również przestrzeń miejską, z której korzystają inni mieszkańcy miasta, ale koszty opłat za wieczyste użytkowanie obciążają wyłącznie członków i mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych.

W związku z utratą dochodów z opłat za wieczyste użytkowanie terenów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, samorządy dokonują już  aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie nieobjętych przekształceniem terenów. W wielu przypadkach podnoszą także stawkę opłat za wieczyste użytkowanie gruntów nieprzekształconych z 1% (stawka obowiązujące na grunty wykorzystywane na cele mieszkaniowe) na 3%. W efekcie następuje wzrost opłat dla członków spółdzielni. Jest to praktyka niezrozumiała gdyż grunty te są ściśle powiązane z funkcją mieszkaniową.

Przykładowo, w SM „Służew nad Dolinką” roczne opłaty za tego typu tereny wynoszą po aktualizacji ponad 3,8 mln zł.

 

2. Przekształcanie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego uzyskanego na podstawie art. 13 ust. 1b ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997,  Nr 115 poz. 741, ze zm.)

Po 1 stycznia 2019 r. nie oddaje się w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych na cele budownictwa mieszkaniowego. Jednym  z wyjątków od tej zasady, określonym w art. 13 ust. 1b ustawy o gospodarce nieruchomości,  jest realizacja roszczeń o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste Niestety w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o której mowa w pkt. 1 informacji, użytkowanie wieczyste ustanowione po 1 stycznia 2019 r. w wyniku realizacji roszczeń, nie podlega przekształceniu w prawo własności.

Wskazana  jest więc  zmiana przepisów w tym zakresie, tak aby użytkowanie wieczyste ustanowione po 1 stycznia 2019 r. również podlegało przekształceniu w prawo własności. Rozwiązanie takie było sprawiedliwe społecznie i realizowało zasadę równości wszystkich obywateli wobec prawa.

 

3. Regulacja stanu prawnego gruntów – ustanowienie użytkowania wieczystego na rzecz spółdzielni mieszkaniowych

Brak regulacji stanu prawnego gruntów, stanowi istotny problem dla setek tysięcy mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych w Polsce. Pozostaje on nierozwiązany już od blisko 30 lat. W samej tylko Warszawie na nieuregulowanych gruntach znajduje się ponad 100 000 mieszkań w ok. 100 warszawskich spółdzielniach mieszkaniowych. Łącznie w Warszawie nieuregulowanych w dalszym ciągu pozostaje prawie 400 ha gruntów.

Specjalna ustawa w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów na rzecz spółdzielni przyniosłaby setkom tysięcy mieszkańców ulgę oraz przywrócenie poczucia sprawiedliwości społecznej.

W powyższych sprawach została przygotowana petycja do Marszałków Senatu i Sejmu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju i Ministra Sprawiedliwości.