Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Aktualizacja informacji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Szanowni Państwo,

W związku ze zmieniającym się stanem prawnym związanym z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, niniejszym przedstawiamy zaktualizowaną informację dotyczącą przedmiotowej sprawy.

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.  W grudnia 2018 r. została przyjęta zmiana do w/w ustawy, która weszła w życie z dniem 31.12.2018 r. Kolejne zmiany do przedmiotowej ustawy zapowiadane są na I kwartał 2019 r. Również w grudniu 2018 r. Rada m.st. Warszawy dwukrotnie rozpatrywała sprawę związaną z wysokością bonifikaty udzielanej w związku z jednorazową wpłatą opłaty przekształceniowej. Początkowo wysokość bonifikaty została zmniejszona do wysokości 60%, a następnie (po tygodniu) przywrócono jej wysokość do 98%. Tryb postępowania w przypadku lokali mieszkalnych spółdzielczych i lokali wyodrębnionych jest następujący:

LOKALE MIESZKALNE SPÓŁDZIELCZE (spółdzielcze własnościowe i spółdzielcze lokatorskie):

1.      Formalności związane z przekształceniem prowadzi Spółdzielnia (członkowie nie podejmują żadnych działań).

2.      Spółdzielnia złoży do Urzędu m.st. Warszawy wnioski o wydanie zaświadczeń
o przekształceniu wszystkich nieruchomości gruntowych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

3.      Spółdzielnia zgłosi do Urzędu m.st. Warszawy zamiar jednorazowej wpłaty opłaty przekształceniowej, aby skorzystać z bonifikaty w wysokości 98% dla lokali mieszkalnych o statusie spółdzielczego prawa do lokalu.

4.      Po zakończeniu procedury związanej z uzyskaniem zaświadczeń i bonifikaty, Spółdzielnia rozliczy z osobami posiadającymi spółdzielcze prawa do lokali, kwoty  wnoszone comiesięcznie począwszy od 1.01.2019 r.  na poczet opłaty przekształceniowej z uwzględnieniem uzyskanej bonifikaty.

5.      Po całkowitym uregulowaniu zobowiązań finansowych wobec Urzędu m.st. Warszawy z tytułu opłaty przekształceniowej, opłaty za grunty pod budynkami mieszkalnymi nie będą już naliczane. Pozostaną tylko opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów nie podlegających przekształceniu (tereny do wspólnego korzystania, np. tereny zielone, drogi, chodniki, place zabaw itp.) - obecnie 0,80 zł/ m2 lokalu.

 

LOKALE WYODRĘBNIONE  (własność hipoteczna):

1.      W związku z tym, że Spółdzielnia wystąpi w styczniu br. o wydanie zaświadczeń na wszystkie nieruchomości gruntowe, właściciele wyodrębnionych lokali mieszkalnych nie muszą składać wniosków o wydanie zaświadczeń w trybie 4-miesięcznym za które trzeba zapłacić 50 zł, gdyż zaświadczenie wydane na wniosek Spółdzielni zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości gruntowej oraz przesłane do właścicieli lokali wyodrębnionych.

2.      Po otrzymaniu zaświadczenia właściciel lokalu składa do Urzędu m.st. Warszawy pisemny zamiar jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej wraz z wnioskiem o udzielenie bonifikaty w wysokości 98% (druki dostępne w Urzędzie m.st. Warszawy ).

3.      Opłata przekształceniowa należna za rok 2019 wnoszona jest w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.

4.      W związku z tym, iż przekształceniu ulegają jedynie grunty pod budynkami mieszkalnymi, właściciele lokali wyodrębnionych nadal będą wnosić w comiesięcznych opłatach za lokal, opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów nie podlegających przekształceniu (tereny do wspólnego korzystania, np. tereny zielone, drogi, chodniki, place zabaw itp.) - obecnie 0,80 zł/ m2 lokalu.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów jeszcze przed wywołaniem skutków prawnych została znowelizowana. Zapowiadane są jej kolejne nowelizacje. Zmieniające się dynamicznie przepisy prawa dotyczące przekształcenia, powodują problemy interpretacyjne i mogą spowodować wydłużenie w czasie procedury przekształceniowej. Najwięcej wątpliwości interpretacyjnych pojawia się w związku z możliwością uzyskania bonifikaty. Nie jest wiadome, czy bonifikata ta zostanie przyznana dla lokali mieszkalnych, w których zarejestrowana lub prowadzona  jest działalność gospodarcza oraz czy obejmie ona właścicieli miejsc postojowych znajdujących się garażach podziemnych budynków mieszkalnych. Należy także pamiętać, że nie wszystkie grunty będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni podlegają przekształceniu. Na własność uzyskamy jedynie grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi.   Opłaty za wieczyste użytkowanie nie znikną więc całkowicie z opłat za lokale, ale po uregulowaniu opłat przekształceniowych za grunty przeznaczone na cele mieszkaniowe ich wysokość ulegnie znaczącemu obniżeniu.  Mając na uwadze, że Urząd w ciągu roku jest zobowiązany wydać kilkaset tysięcy zaświadczeń, a do tego dochodzi niejasność przepisów prawa, które są już w różny sposób interpretowane, a ponadto czekają nas zapowiadane kolejne zmiany ustawy, należy zachować cierpliwość i mieć świadomość, że proces przekształceń potrwa wiele miesięcy.  Odrębną sprawą będzie również udzielenie bonifikaty. Urząd przed wydaniem informacji o wysokości opłaty przekształceniowej z 98% bonifikatą, będzie dokonywał sprawdzenia, czy taka bonifikata przysługuje, czy lokal nie jest wykorzystywany w celach niemieszkaniowych (np. prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu). Dlatego też proces związany z udzieleniem bonifikaty może trwać także znacznie dłużej, niż termin określony w ustawie na udzielenie informacji o wysokości opłaty jednorazowej, przy której można się ubiegać o udzielenie bonifikaty.

Jeżeli właściciel lokalu wyodrębnionego zamierza zbyć lokal przed ujawnieniem przekształcenia prawa do gruntów w księdze wieczystej, to zobowiązany jest wystąpić do Urzędu m.st. Warszawy o wydanie zaświadczenia dla określonej czynności prawnej (termin wydania zaświadczenia w tym trybie – 30 dni).

O dalszym rozwoju spraw związanych z przekształceniem będziemy Państwa informować w kolejnych zawiadomieniach i informacjach.

Sprawy związane z przekształceniami prowadzone są przez Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27.