Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Walne Zgromadzenie zakończone

W dniach od 21 do 25 maja 2018 r. obradowało Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Odbyło się ono w pięciu częściach. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdania: Zarządu, Rady Nadzorczej i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz udzieliło absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni. Ponadto rozpatrzono i uchwalono zmiany do Statutu Spółdzielni oraz regulaminów: Walnego Zgromadzenia, Komitetów Domowych, Zebrań Mieszkańców Budynków. Walne Zgromadzenie wyraziło także zgodę  na zbycie działki o nr ew. 12/2 z obrębu 1-04-14 o powierzchni 4,5 m2 przy ul. Bacha oraz dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję (link do składu Rady Nadzorczej: https://smsnd.pl/organy-statutowe/rada-nadzorcza).

Poniżej szczegółowe wyniki głosowań nad poszczególnymi uchwałami.                             

a.       Uchwała nr 1/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017 oddano ogółem: za 420 głosów, 23 głosy przeciw oraz 9 głosów wstrzymujących się. 

b.      Uchwała nr 2/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 oddano ogółem: za 439 głosów, 20 głosów przeciw oraz 14 głosów wstrzymujących się. 

c.       Uchwała nr 3/2018 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017 oddano ogółem: za 440 głosów, 8 głosów przeciw oraz 21 głosów wstrzymujących się.

d.      Uchwała nr 4/2018 w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu p. Grzegorzowi Jakubcowi za rok 2017 oddano ogółem: za 443 głosy, 14 głosów przeciw oraz 14 głosów wstrzymujących się.

e.      Uchwała nr 5/2018 w sprawie udzielenia absolutorium zastępcy prezesa Zarządu p. Januszowi Przewłockiemu za rok 2017 oddano ogółem: za 439 głosów, 6 głosów przeciw oraz 24 głosy wstrzymujące się.

f.        Uchwała nr 6/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017 oddano ogółem: za 434 głosy, 17 głosów przeciw oraz 18 głosów wstrzymujących się.

g.         Uchwała nr 8/2018 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką” oddano ogółem: za 314 głosów, 4 głosy przeciw oraz 5 głosów wstrzymujących się.

h.       Uchwała nr 9/2018 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką” oddano ogółem: za 327 głosów, 2 głosy przeciw oraz 5 głosów wstrzymujących się. 

i.        Uchwała nr 10/2018 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Zebrań Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką” oddano ogółem: za 323 głosy, 2 głosy przeciw oraz 3 głosy wstrzymujące się. 

j.        Uchwała nr 11/2018 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Komitetów Domowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką” oddano ogółem: za 318 głosów, 3 głosy przeciw oraz 8 głosów wstrzymujących się.  Uchwały: nr 9/2018, nr 10/2018 oraz nr 11/2018 stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

k.       Uchwała nr 12/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr ew. 12/2 z obrębu 1-04-14 o powierzchni 4,5 m2 oddano ogółem: za 319 głosów, 5 przeciw oraz 4 głosy wstrzymujące się. 

 

Protokoły z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz podjęte uchwały zostaną zamieszczone w systemie EDIS.