Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

W dniu 20 lipca 2017 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. 2017.1596 z dnia 2017.08.25). Ustawa weszła w życie 9 września 2017 r.

Nowe przepisy znacząco zmieniają regulacje dotyczące członkostwa i praw do lokali.

W myśl nowych przepisów, członkami Spółdzielni z mocy ustawy stają się wszystkie osoby posiadające spółdzielcze prawa do lokalu (spółdzielcze własnościowe oraz spółdzielcze lokatorskie), a także ich małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje wspólnie małżonkom. Zniesiono wymóg składania deklaracji członkowskiej oraz wnoszenie udziału i wpisowego.

Członkiem Spółdzielni może być także właściciel lokalu pod warunkiem, że złoży deklarację członkowską (bez wnoszenia udziału i wpisowego).

Członek nie może wypowiedzieć członkostwa w Spółdzielni. Członkostwo zostało bowiem ściśle związane z prawem do lokalu i ustaje z mocy prawa z chwilą zbycia tego prawa.

Osoby, które w dacie wejścia w życie znowelizowanych przepisów nie posiadały prawa do lokalu a były członkami Spółdzielni, tracą członkostwo z mocy prawa.

Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu drugim, lub

wyboru, o którym mowa w zdaniu trzecim, osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności, mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w spółdzielni.

Ustawa wprowadziła także zmiany w zakresie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali. Wprowadzono, między innymi, zmiany w zakresie orzekania o wygaśnięciu tego prawa. Do tej pory uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu podejmowała Rada Nadzorcza, po zmianach – o wygaśnięciu tego prawa orzekać będzie Sąd.

Ponadto ustawa wprowadziła zapis zobowiązujący spółdzielnie mieszkaniowe do prowadzenia ewidencji i rozliczenia wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości (przed zmianą, spółdzielnie zobowiązane były prowadzić ewidencję wpływów i wydatków).

 

Pełny tekst ustawy znajduje się pod linkiem:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1596