Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką” uprzejmie informuje, że zgodnie z art.74 ust.2 Ustawy z  dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r, poz. 1774 ze zmianami) osoby posiadające tytuł prawny do lokalu (spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu oraz odrębną własność) mogą się ubiegać o bonifikatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za 2017 r.
WNIOSKI  DLA  LOKALI  NIEWYODRĘBNIONYCH należy składać w  Kancelarii  Spółdzielni, pok. nr 2 (parter) do  dnia  17.03.2017 r.

• WŁAŚCICIELE  LOKALI  WYODRĘBNIONYCH do 31.12.2016 r. składają wnioski w Urzędzie Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27 do dnia 31.03.2017r.

Do ubiegania się o bonifikatę opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu uprawnione są osoby, których przeciętny dochód miesięczny w 2016 r. przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczył 2.023,61 zł brutto.

Osoby uprawnione do obniżki opłat prosimy o zgłaszanie się do Spółdzielni (pok. nr 2 - parter) celem pobrania wniosku o udzielenie bonifikaty. Wnioski będą również dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.smsnd.pl.
Do wniosku należy załączyć dokumenty dotyczące dochodów brutto wszystkich członków rodziny, uzyskanych za cały 2016 rok, tj.:
• Zaświadczenie z ZUS-u o wysokości osiągniętych dochodów (renta, emerytura) w 2016 r.
• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach brutto za cały 2016 rok.
• Informacja z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej z prawem/bez prawa do zasiłku.
• Osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu za cały 2016 r.
• Kopia legitymacji szkolnej lub studenckiej – dotyczy uczących się dzieci, zaświadczenie z uczelni z informacją o ewentualnej wysokości stypendium pobieranego w roku 2016.
• W przypadku braku dochodów należy złożyć oświadczenie, co do źródeł utrzymania wraz z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o braku zaliczek na podatek dochodowy w 2016 roku.