Skip to main content
Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

W dniach: 11 i 12 oraz od 16 do 18 maja br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które obradowało w pięciu częściach. Łącznie na wszystkich częściach Walnego wydano 546 mandatów.

Walne Zgromadzenie podjęło następujące Uchwały:

 1. Uchwałę nr 1/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2015 – „za” głosowało łącznie 451 osób, „przeciw” 15”, „wstrzymało się” 23

 2. Uchwałę nr 2/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 – „za” głosowało łącznie 449 osób, „przeciw” 18”, „wstrzymało się” 25 

 3. Uchwałę nr 3/2016 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015 – „za” głosowało łącznie 454 osób, „przeciw” 15, „wstrzymało się” 23 

 4. Uchwałę nr 4/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Grzegorzowi Jakubcowi za rok 2015 – „za” głosowało łącznie 460 osób, „przeciw” 21, „wstrzymało się” 19 

 5. Uchwałę nr 5/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Januszowi Przewłockiemu za rok 2015 – „za” głosowało łącznie 452 osób, „przeciw” 14, „wstrzymało się” 19 

 6. Uchwałę nr 6/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015 – „za” głosowało łącznie 453 osób, „przeciw” 13, „wstrzymało się” 20 

 7. Uchwałę nr 7/2016 w sprawie utrzymania w mocy Uchwały Rady Nadzorczej nr 52/2015 w sprawie wykluczenia z członkostwa w Spółdzielni – „za” głosowało łącznie 307 osób, „przeciw” 30, „wstrzymało się” 112 

 8. Uchwałę nr 8/2016 w sprawie utrzymania w mocy Uchwały Rady Nadzorczej nr 57/2015 w sprawie wykluczenia z członkostwa w Spółdzielni – „za” głosowało 333 osób, „przeciw” 22, „wstrzymało się” 101 

 9. Uchwałę nr 9/2016 w sprawie zmian w regulaminie Walnego Zgromadzenia – „za” głosowało 417 osób, „przeciw” 11, „wstrzymało się” 19 

 10. Uchwałę nr 10/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej – „za” głosowało 419 osób, „przeciw” 12, „wstrzymało się” 16 

 11. Uchwałę nr 11/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu Zebrań Mieszkańców Budynków – „za” głosowało 431 osób, „przeciw” 12, „wstrzymało się” 14 

 12. Uchwałę nr 12/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu Komitetów Domowych – „za” głosowało 431 osób, „przeciw” 12, „wstrzymało się” 18 

 13. Uchwałę nr 13/2016 w sprawie prowadzenia przez Spółdzielnię działalności społeczno-kulturalnej – „za” głosowało 408 osób, „przeciw” 20, „wstrzymało się” 15

 
Podjęte uchwały oraz protokoły z poszczególnych części zostaną zamieszczone w systemie EDIS.

Galeria