Skip to main content
Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką” uprzejmie informuje, że zgodnie z art.74 ust.2 Ustawy z  dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r, poz. 1774 ze zmianami) osoby posiadające tytuł prawny do lokalu (spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu oraz odrębną własność) mogą się ubiegać o bonifikatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za 2016r.
WNIOSKI  DLA  LOKALI  NIEWYODRĘBNIONYCH należy składać w  Kancelarii  Spółdzielni, pok. nr 24 do  dnia  21.03.2016r.

WŁAŚCICIELE  LOKALI  WYODRĘBNIONYCH do 31.12.2015r. składają wnioski w Urzędzie Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27 do dnia 31.03.2016r.

Do ubiegania się o bonifikatę opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu uprawnione są osoby, których przeciętny dochód miesięczny w 2015r. przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczył 1.949,89zł brutto.

Osoby uprawnione do obniżki opłat prosimy o zgłaszanie się do Spółdzielni (pok. nr 24) celem pobrania wniosku o udzielenie bonifikaty. Wnioski będą również dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.smsnd.pl.
Do wniosku należy załączyć dokumenty dotyczące dochodów brutto wszystkich członków rodziny, uzyskanych za cały 2015 rok, tj.:
• Zaświadczenie z ZUS-u o wysokości osiągniętych dochodów (renta, emerytura) w 2015 r.
• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach brutto za cały 2015 rok.
• Informacja z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej z prawem/bez prawa do zasiłku.
• Osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu za cały 2015 r.
• Kopia legitymacji szkolnej lub studenckiej – dotyczy uczących się dzieci, zaświadczenie z uczelni z informacją o ewentualnej wysokości stypendium pobieranego w roku 2015.
• W przypadku braku dochodów należy złożyć oświadczenie, co do źródeł utrzymania wraz z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o braku zaliczek na podatek dochodowy w 2015 roku.

Załączniki:

1. Wniosek o udzielenie ulgi w kosztach eksploatacji budynków,
2. Oświadczenia stanowiące załączniki do wniosku.